attotech_korean

attotech_korean

ATA 3차원 측정기

 

ATA1010a_20_2         ATA1010a_20_1

 

기술자료

L : 측정범위 mm
모델
측정오차 (U1)
측정오차 (U3)
ATA6050
4 + L/100
6 + L/60
ATA8060
4 + L/100
6 + L/60
ATA1080
4 + L/100
6 + L/60
ATA1280
5 + L/100
7 + L/60
ATA1210
6 + L/100
8 + L/60
ATA1510
6 + L/100
8 + L/60
  • 각도 승인기준: 당사 승인방법에 따름
  • 칼럼, 암 프레임 소재: 석조
  • 기기 구동장치: 에어 베어링
  • 특장점: 고 정밀측정 수행 시 사용, 자동 또는 반 자동
모델
MB-Z
MB-Y
H1
H2
B3
B2
B1
ATA6050
600
500
1486
210
473
2000
3267
ATA8060
800
600
1686
210
473
2000
3267
ATA1080
1000
800
1886
210
473
2000
3267
ATA1280
1200
800
2086
210
473
2000
3267
ATA1210
1200
1000
2086
210
473
2000
3267
ATA1510
1500
1000
2386
210
523
2000
3267